Organigrama

Organización Municipal

O goberno e a administración municipal de Laxe corresponde ao seu Concello o cal, para cumprimento dos seus fins e en representación do seu Municipio, ten plena capacidade xurídica e goza da autonomía nos termos sinalados pola lei. Os Órganos do noso Concello son os seguintes:

Alcalde-Presidente
Tenentes de Alcalde
Pleno

Alcalde-Presidente:

D. José Luís Pérez Añón.

Tenentes de Alcalde 

Primeiro Tenente de Alcalde:  
Segundo Tenente de Alcalde:
Terceiro Tenente de Alcalde: 

Pleno do Concello

O pleno do Concello está integrado por 11 Concelleiros e é presidido polo Alcalde. A súa composición actual é a seguinte:

Alcalde-Presidente

D. José Luís Pérez Añón.


Concelleiros do PP

Logo do PP

D. José Luís Pérez Añón.
D. Francisco Charlín Orons.
Dª. Raquel Lema Allo.
Dª. Sandra Mouzo Pose.
D. Diego Soto Pereiro.
D. Eulogio Constantino Castiñeira.


Concelleiros do PSdeG-PSOE

Logo Psoe

D. José Manuel Mouzo Castiñeira.
D. Francisco Javier Hermo Vales.
Dª. Bárbara Varela Álvarez.
D. Manuel Esmorís Cotelo.


Concelleiro do BNG

D. Xosé Manuel Pose Lema.


Portal cidadán de Laxe © by Abertal