Lexislación

- Real Decreto de 22 de Novembro de 1901, do Ministerio de Instrucción Pública, polo que se aproba o regulamento dos Arquivos do Estado.

- Lei 48/1978 de 7 de Outubro, que modifica a Lei 9/1968, de 5 de Abril sobre secretos do Estado.

- Lei Orgánica 1/1982 de 5 de Maio, de Protección Civil do dereito ó honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

- Lei 22/1987, de 11 de novembro, de propiedade Intelectual e Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de Abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes

- Lei 16/1985, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico Nacional.

- Real Decreto 111/1986 de 10 de Xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, modificado polo Real Decreto 496/1994 de 17 de Marzo.

- Lei 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Réxime Local.

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais.

- Decreto 307/1989, de 23 de novembro que regulamenta o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia.

- Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo.

- Lei 4/1999 que reforma a anterior.

- Decreto 270/1994 de 29 de Xullo da Consellería de Cultura, de adecuación de procedmento administrativo á lei de 26 de novembro de 1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

- Directiva 95/46/CE, de 24 de outubro, sobre protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos personais e a libre circulación destos.

- Lei 8/1995, de 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia

- Lei 5/1997 de Administración Local. Normas reguladoras.

- Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de 1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal que derogou a Lei Orgánica 5/1992 de 29 de Outubro de regulación do tratamento automatizado dos datos de carácter persoal.

- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.


Portal cidadán de Laxe © by Abertal