15/02/2021 Convocatoria proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de Técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión, así como creación dunha lista de reserva

[Actualizado a 02 de xullo - última modificación]

PUBLICACIÓN BASES CONVOCATORIA (15/2/2021)

Data: 15-02-2021

Publícase no BOP da Coruña núm. 30 de luns 15 de febreiro de 2021 o anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do Grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Xeral, subescala de xestión, no Concello de Laxe e creación dunha lista de reserva.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Data: 10/03/2021

Publícase a resolución da lista provisional de admitidos/ excludios convocatoria contratación funcionario interino por acumulación de tarefas.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, TRIBUNAL CUALIFICADOR E INICIO DO PROCESO SELECTIVO

Data: 06/04/2021

Publícase a resolución da lista definitiva de admitidos/ excluídos, a composición do tribunal e o lugar, data e hora do inicio do proceso selectivo da convocatoria para a contratación de funcionario interino por acumulación de tarefas.

FASE DE CONCURSO - RELACIÓN DE MÉRITOS

Data: 16/04/2021

Publícase a relación de méritos da fase de concurso dos aspirantes presentados ao proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, Escala de Administración Xeral, subescala de xestión e creación dunha lista de reserva

ACEPTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN | NOVA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E VALORACIÓN DE MÉRITOS

Data: 19/04/2021

Estímase o recurso de reposición interposto por dona Claudia Alonso Blanco contra a resolución que aprobaba a lista definitiva de admitidos e excluídos. De modo que se modifica a resolución pola que se aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos, e a nova valoración de méritos da fase de concurso.

CUALIFICACIONES 1º EXERCICIO - INICIO DO 2º EXERCICIO - MODELO DE EXAME CON RESPOSTAS CORRECTAS (1º EXERCICIO)

Data: 30/04/2021 - Modificado: 03/05/2021

Publícase a acta do Tribunal coa avaliación do 1º exercicio da fase de oposición, e a data, hora e lugar de inicio do 2º exercicio da fase de oposición.

Publícase ademais o modelo de exame do 1º exercicio coas respostas correctas.

A data de realización do segundo exercicio da fase de oposición queda fixada para o día 06/05/2021, ás 10.00 h, no Pavillón polideportivo municipal sito na Avda. Isidro Parga Pondal, núm. 37, en Laxe.

Para a realización deste exame, os/ as aspirantes poderán utilizar textos legais non comentados, en soporte papel.

PUNTUACIÓN 2º EXERCICIO | CUALIFICACIÓN FINAL | LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS APROBADAS E DE RESERVA

Data: 14/05/2021

Publícase a acta na que se pon a puntuación do 2º exercicio da fase de oposición, a cualificación final das persoas aspirantes, a lista provisional de persoas aprobadas e a lista de reserva.

PUBLICACIÓN ENUNCIADOS DO 2º EXAMEN

Data: 16/06/2021

Publicamos os enunciados do 2º exercicio da oposición ao posto funcionario interino A2.

5ª ACTA DO TRIBUNAL COA RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS, LISTA DEFINITIVA DE AROBADOS E LISTA DE RESERVA

5ª ACTA DO TRIBUNAL QUE REXE O PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CON PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS, UNHA PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN, DO GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA DE XESTIÓN, NO CONCELLO DE LAXE E CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA.

RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS, LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS APROBADAS E LISTAXE DE RESERVA [Descarga pdf anexo]

DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 23/06/2021

Publícase o decreto de nomeamento do aspirante que superou o proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do Grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Xeral, subescala de xestión.

NOVO DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 02/07/2021

Publícase un novo decreto de nomeamento dun aspirante que superou o proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do Grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Xeral, subescala de xestión.

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal